Taryfy za wodę i ścieki

  • Miasto Pyskowice – Dzielnica Mikuszowina

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązująca przez okres 3 lat od 20 listopada 2021 r.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 października 2021 r. zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Pyskowice na okres 3 lat.

  • Miasto i Gmina Toszek

Cenniki

Cennik usług wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązujący od 02.10.2023 r.

Cennik wywozu nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni obowiązujący od 01.06.2023 r.

Cennik usług odbioru nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej od 01.02.2023 r.