Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Spółka:

Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 2 44-180 Toszek, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydz. Gospodarczy KRS, Nr 0000041083, NIP 969-11-63-412, kapitał zakładowy: 4 910 000,00 zł.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
 2. w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 3. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeń roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,
 4. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej przez Klienta zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu wycofania zgody. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących danej osoby narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

W ramach obsługi prawnej, dane osobowe mogą być przetwarzane przez radców prawnych i adwokatów Spółki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy lub wykonania usługi niezbędne.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

 • Inspektor Ochrony Danych, Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 2 44-180 Toszek
 • adres email : iod-toszek@remondis.pl

 Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunków osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu wizyjnego, umiejscowionych w obrębie obiektów wykorzystywanych w działalności Spółki jest: Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 2 44-180 Toszek (zwana dalej Administratorem).
 2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować pod numerami:  tel.: 32 233 43 98 fax: 32 233 43 98 wew. 30,         e-mail: toszek@remondis.pl
 3. W Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez adres email: iod-toszek@remondis.pl
 4. Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o., za który Administrator uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obrębie obiektów, na których jest prowadzona działalność Spółki, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.
 5. Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek.
 6. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. podmiotom współpracującym (odbiorcom) ze Spółką na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego, w tym konserwację systemów.
 7. Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 30 dni chyba, że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym postępowaniem przez organy ścigania.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby Administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dotyczą dane Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 9. Przysługuje Państwu prawo:
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  – do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.