Taryfy za wodę i ścieki

  • Miasto Pyskowice – Dzielnica Mikuszowina

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązująca przez okres 3 lat od 20 listopada 2021 r.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 października 2021 r. zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Pyskowice na okres 3 lat.

  • Miasto i Gmina Toszek

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca przez okres 3 lat od 16 czerwca 2018 r.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 maja 2018 r. zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Toszek i Miasta Pyskowice – Dzielnica Mikuszowina na okres 3 lat.

Cenniki

Cennik wywozu nieczystości płynnych oraz odbioru osadów płynnych obowiązujący od 01.01.2021 r