Wody deszczowe, a kanalizacja sanitarna.

Remondis Aqua Sp. z o.o. informuje, iż ścieki deszczowe z nieruchomości powinny być zagospodarowywane na własnym terenie.

Nieprawidłowe włączenie i odprowadzenia ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych, negatywnie wpływa na procesy w oczyszczalni ścieków, generuje koszty. Ponadto przepełnienia kanałów powodują tzw. cofki, wylewanie ścieków w piwnicach, na powierzchnię terenu i oczywiste straty materialne jak i zagrożenia dla ludzi  i środowiska.

Pamiętajmy również, iż, wprowadzając wodę deszczową do kanalizacji sanitarnej nie jesteśmy świadomi, że musi dokonać się proces oczyszczania ogromnych ilości dodatkowych ścieków, które dopływają do oczyszczalni ścieków,   w skład którego wchodzą: pompowania ścieków, ich przetłaczanie, transport, natlenianie, mieszanie, i wiele innych podprocesów wymagających zasilenia w energię, eksploatacji urządzeń, paliwa i innych składników znacząco wpływających na koszty.

Zgodnie z zapisem art.28 Ustawy z dnia 28.06.2019r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2019 poz. 1437) karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zapisy tego paragrafu będą wkrótce egzekwowane.

About the author: Barbara Poloczek